WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty

„Dostawa paliw – gazu lpg, etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki”.

Łomża, dnia 16   grudnia 2022 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa paliw – gazu lpg, etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD  w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki”. (nr ref.333/2/22)

 

            Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy, o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Dostawa paliw – gazu lpg, etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki”.

 

Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:   P.T.H.U. PRYMA1 Hanna Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 147 F

 

UZASADNIENIE WYBORU

Uzasadnienie faktyczne

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji  Warunków Zamówienia, tj. cena brutto za 1 dm3 gazu lpg – 20 %, cena brutto za 1 dm3  etyliny bezołowiowej 95 – 20 %, cena brutto za 1 dm3 oleju napędowego – 20 %, termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury – 40 %.

Uzasadnienie prawne

Podstawą prawną dokonanego wyboru są art. 239 oraz  art. 242 ust. 1 i 2 w związku z art. 266 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z których wynika, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta  wybierana jest na podstawie kryterium ceny oraz  kryterium jakościowego (termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury).

 

W prowadzonym postępowaniu oferty złożyło dwóch  Wykonawców:

OFERTA NR 1 – P.T.H.U. PRYMA1 Hanna Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 147 F.

 • cena gazu lpg – 3,22 zł (brutto) za 1 litr,
 • cena etyliny bezołowiowej 95 – 7,17 zł (brutto) za 1 litr,
 • cena oleju napędowego – 8,08 zł (brutto) za 1 litr,
 • termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury - 30 dni.

OFERTA NR 2  -  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ZACHARZEWSKI 18-400 Łomża Aleja Legionów 155A,

Oferta Nr 2  została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1  pkt 6 w związku z art. 266 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Oferty zostały ocenione w sposób następujący:

P.T.H.U. PRYMA1 Hanna Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 147 F

 • cena gazu lpg – 3,22 zł (brutto) za 1 litr,
 • cena etyliny bezołowiowej 95 – 7,17 zł (brutto) za 1 litr,
 • cena oleju napędowego – 8,08 zł (brutto) za 1 litr,
 • termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury - 30 dni.
 1. 3,22 : 3,22 = 1 x 20 = 20 pkt
 2. 7,17 : 7,17 = 1 x 20 = 20 pkt
 3. 8,08 : 8,08 = 1 x20 = 20 pkt
 4. 30 : 30 = 1 x 40 = 40 pkt

Suma: 100 x 4 = 400 pkt 

 W wyniku oceny ofert  najkorzystniejszą ofertą  jest  oferta Nr 1, która uzyskała 400 pkt.

Data powstania: piątek, 16 gru 2022 14:39
Data opublikowania: piątek, 16 gru 2022 14:46
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1001 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR