WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie nr 1 do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw.

Ogłoszenie nr: 2022/BZP 00458938/01

Zapytania do przetargu WORD:

  1. Zapis: „§ 5 pkt. 1. z projektowanych postanowień umowy.

Strony dopuszczają zmianę ceny za jeden dm 3 paliwa - gazu Ipg, ceny za jeden dm3 paliwa -etyliny bezołowiowej 95 oraz ceny za jeden dm 3 paliwa - oleju napędowego oraz zmianę maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, o której mowa w § 4 ust. 4 tylko w przypadku zmiany cen producenta''

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku zmiany podatku VAT?

  1. Zapis „§ 5 pkt. 5. z projektowanych postanowień umowy.

Minimalny poziom zmiany ceny paliw producenta, uprawniający strony niniejszej umowy do żądania zmiany wynagrodzenia winien przekroczyć 1 %."

„§ 5 pkt 6. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 50 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego z tytułu dostawy paliw określonej w § 4 ust. 4. 1" Zapis w SWZ jest niedopuszczalny. Poprzez taki zapis Zamawiający zabezpiecza sobie gwarancję - upustu/marży.

Analizując rok 2022 - wzrost ceny o 100% - taki warunek jest nie do przyjęcia przez Wykonawców.

  1. Zapis „§ 5 pkt.7. z projektowanych postanowień umowy.

Zmiany cen paliw , mogą być wprowadzane nie częściej niż raz na 24 godziny, ale nie wcześniej niż po upływie tygodnia od zawarcia niniejszej umowy". Zapis niedopuszczalny. 1 stycznia 2023 r.-zmiana stawki VAT.

Wykonawca nie może zagwarantować, po pierwsze że do 07.01. utrzyma cenę ze stawką 8%, po drugie, że zatrzyma ilość w zbiornikach w takiej cenie dla Zamawiającego. Ceny hurtowe aktualizowane są najczęściej 5 razy w tygodniu.

  1. Zapis „§ 5 pkt. 8. - z projektowanych postanowień umowy.

Poprzez zmianę cen paliw, o których mowa w niniejszym paragrafie , należy rozumieć wzrost cen , jak i ich obniżenie, względem cen przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie Wykonawcy , zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia przysługuje zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającemu".

Co zamawiający rozumie przez „zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia przysługuje zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającemu? Zamawiający zmieni ceny?

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 12 gru 2022 12:34
Data opublikowania: poniedziałek, 12 gru 2022 12:36
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 940 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR