WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawa paliw

„Dostawa paliw – gazu lpg, etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa paliw – gazu lpg, etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ŁOMŻY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450657190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zjazd 21

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 86 2167793

1.5.8.) Numer faksu: 86 2167793

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wordlomza@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: word.4lomza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.word.4lomza.pl/index.php?k=1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Egzaminowanie kandydatów na kierowców wszystkich kategorii, szkolenia z zakresu ruchu drogowego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa paliw – gazu lpg, etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d12a6056-6c97-11ed-abdb-a69c1593877c

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010251/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa gazu lpg, etyliny bezołowiowej i oleju napędowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458938/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 333/1/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa paliw – gazu lpg, etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki w ilości: 6 000 dm3 gazu lpg, 15 000 dm3 etyliny bezołowiowej 95 oraz 24 000 dm3 oleju napędowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09133000-0 - Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie zakończyło się unieważnieniem.
Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą"
Przyczyna unieważnienia postępowania: W dniu 25 listopada 2022 r. Zamawiający – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży wszczął postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę paliw – gazu lpg, etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki" . W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 5 grudnia 2022 r. do godz. 9.00 nie złożono żadnej oferty. W takiej sytuacji zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy , zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym, mając na uwadze art. 255 pkt 1 w związku z art. 266 ustawy, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.
Data powstania: czwartek, 8 gru 2022 09:38
Data opublikowania: czwartek, 8 gru 2022 09:39
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 968 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR