WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane

Remont nawierzchni istniejących placów manewrowo-egzaminacyjnych wraz z wymianą istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego, a także roboty budowlane w obiektach dydaktyczno-administracyjnych.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont nawierzchni istniejących placów manewrowo-egzaminacyjnych wraz z wymianą istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego, a także roboty budowlane w obiektach dydaktyczno-administracyjnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ŁOMŻY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450657190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zjazd 21

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 86 2167793

1.5.8.) Numer faksu: 86 2167793

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wordlomza@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: word.4lomza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.word.4lomza.pl/index.php?k=1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Egzaminowanie kandydatów na kierowców wszystkich kategorii, szkolenia z zakresu ruchu drogowego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont nawierzchni istniejących placów manewrowo-egzaminacyjnych wraz z wymianą istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego, a także roboty budowlane w obiektach dydaktyczno-administracyjnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-260dd8b2-9910-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006351/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont placów i budynków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00035321/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WORD 333/1/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3400000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest : Budowa i remont nawierzchni istniejących dwóch tzw. starych placów manewrowo-egzaminacyjnych wraz z wymianą istniejącej na nich, i w ich otoczeniu, instalacji oświetlenia zewnętrznego, a także roboty budowlane w obiektach tzw. starej części dydaktyczno-administracyjnej w zakresie przebudowy części istniejącego układu funkcjonalnego wnętrza bez zmiany sposobu ich użytkowania, wraz z przebudową wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych przy ul. Zjazd w Łomży, zlokalizowanych na działkach o nr geod. 10046/8 , 10046/9 , 10046/6, 10046/7, 10045/1 ,10045/2, 10045/7 , 10043/1 , 10043/2 ,oraz częściach działek o nr geod. 50361/5 , 50361/23 obręb 0005 – Łomża. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót remontowo – budowlanych, elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych obejmujących w szczególności:1) Remont i renowację tzw. nowego budynku administracyjno-dydaktycznego,2) Remont tzw. starego budynku egzaminacyjno- biurowego i garażu, 3) Remont tarasu tzw. nowego budynku administracyjno-dydaktycznego, 4) Roboty budowlane dotyczące zagospodarowania, 5) Remont istniejących dróg i chodników z elementami odwodnienia z oznakowaniem poziomym bezpieczeństwa ruchu,6) Wykonanie instalacji elektrycznych i oświetleniowych oraz sieci LAN, 7) Remont tablicy reklamowej,8) Zakup i montaż agregatu prądotwórczego wraz z robotami towarzyszącymi,9) Wymianę i instalację klimatyzacji oraz wymianę grzejników w budynkach administracyjno-dydaktycznych ,10) Prace teletechniczne przy remoncie sieci światłowodowej wraz z konieczną infrastrukturą,11) Remont nawierzchni dwóch placów manewrowych z istniejącą i projektowaną infrastrukturą. Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45314310-7 - Układanie kabli

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4142152,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4148691,73 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4142152,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIK -PROJEKT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7182028946

7.3.3) Ulica: ul. Poligonowa 32

7.3.4) Miejscowość: Łomża

7.3.5) Kod pocztowy: 18-400

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Branża konstrukcyjno-budowlana - Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Jarosław Chojnowski
roboty branży sanitarnej - Jemielity Inżynieria Sanitarna S.C.
roboty branży elektrycznej i teletechnicznej - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Korzeniecki.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4142152,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Data powstania: wtorek, 15 cze 2021 09:48
Data opublikowania: wtorek, 15 cze 2021 09:49
Data przejścia do archiwum: środa, 28 lip 2021 07:58
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1354 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR