WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: „Remontu nawierzchni istniejących placów manewrowo-egzaminacyjnych wraz z wymianą istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego, a także roboty budowlane w obiektach dydaktyczno-administracyjnych”

Łomża, dnia 28 maja 2021 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont nawierzchni istniejących placów manewrowo-egzaminacyjnych wraz z wymianą istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego, a także roboty budowlane w obiektach dydaktyczno-administracyjnych”

 

            Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży , działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1  i ust.  2  w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy, o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Remont nawierzchni istniejących placów manewrowo-egzaminacyjnych wraz z wymianą istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego, a także roboty budowlane
w obiektach dydaktyczno-administracyjnych”.

 

Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez   BIK -PROJEKT  Sp. z o.o. ,  ul. Poligonowa 32,  18-400 Łomża.

                                                   UZASADNIENIE WYBORU

                                                        Uzasadnienie faktyczne

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu
z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu
do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji  Warunków Zamówienia, tj. cena - 60 %, okres gwarancji i rękojmi za wady - 40 %.

 

                                                         Uzasadnienie prawne

Podstawą prawną dokonanego wyboru są art. 239 oraz  art. 242 ust. 1 i 2 w związku z art. 266 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z których wynika, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta  wybierana jest na podstawie kryterium  ceny  oraz  kryterium jakościowego (okres gwarancji
i rękojmi za wady).

W prowadzonym postępowaniu oferty złożyło dwóch Wykonawców:

  OFERTA NR 1 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gothic Construction Wojciech Mieczkowski, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 290, 18-400 Łomża

  • cena oferty – 4 148 691,73 zł (brutto).

 

OFERTA NR 2 – BIK -PROJEKT  Sp. z o.o. , 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

  • cena oferty – 4 142 152,76  zł (brutto).

 

Oferty zostały ocenione w sposób następujący:

Kryterium – Cena – 60 %

Oferta Nr 1

(4 142 152,76 : 4 148 691,73) x 60 = 59,91 pkt

 

Oferta Nr 2

(4 142 152,76 : 4 142 152,76 ) x 60 = 60 pkt

 

Kryterium – Okres gwarancji i rękojmi za wady – 40 %

Oferta Nr 1

72 miesiące = 40 pkt

 

Oferta Nr 2

72 miesiące = 40 pkt

 

Łącznie ilość punktów:

Oferta Nr 1 – 399,64  pkt

 

Oferta Nr 2 – 400 pkt

Data powstania: piątek, 28 maj 2021 10:23
Data opublikowania: piątek, 28 maj 2021 10:28
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 2523 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR