WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 1 Wykonawcy do SIWZ na dostawę.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: "Dostawa paliw - etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki."
Łomża, dnia 08.12.2020 r.
WORD 333/2/20
.................................

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę paliw – etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki.

Do Zamawiającego w dniu 4 grudnia  2020 r. wpłynęło zapytanie nr 1, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw – etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania zakupu paliwa oraz produktów pozapaliwowych w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych i nie akceptuje opłaty za powyższe karty.

Pytanie nr 2:

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości akceptacji obowiązujących u Wykonawcy okresów rozliczeniowych. 

Pytanie nr 3:

Odpowiedź:  Tak. Zamawiający  informuje , że termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury jest jednym z kryteriów oceny ofert (zgodnie z cz. XIX ust. 1 i 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia )  i to od Wykonawcy zależy, jaki  termin zapłaty wynagrodzenia zostanie zaoferowany w jego ofercie.  Zamawiający  informuje również , że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego dalej "platformą", o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.). Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie, umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której funkcjonowanie zapewnia Minister Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/. Konto Wykonawcy , na które będzie płacone wynagrodzenie zostanie wskazane w umowie podpisanej z wybranym Wykonawcą.

Pytanie nr 4:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania zakupu paliwa oraz produktów pozapaliwowych w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych i nie zaakceptuje żadnego regulaminu Wykonawcy dotyczącego takiej procedury.  

Pytanie nr 5:

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Data powstania: wtorek, 8 gru 2020 10:05
Data opublikowania: wtorek, 8 gru 2020 10:28
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1738 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR