WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie nr 510130647-N-2020 z dnia 17-07-2020 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży: Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem w WORD w Łomży

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 547681-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, Krajowy numer identyfikacyjny 45065719000000, ul. ul. Zjazd  21, 18-400  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 167 793, e-mail wordlomza@pro.onet.pl, faks 862 167 793.
Adres strony internetowej (url): http://www.word.4lomza.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem w WORD w Łomży
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WORD/333/1/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych na trzech obiektach należących do Zamawiającego, o mocach poszczególnych instalacji 24,8 kW, 18,6 kW i 12,4 kW. Instalacje zostaną zamontowane na następujących obiektach Zamawiającego : numery działek: Łomża/obręb Łomża 5/ 50361/23; 50361/11; 50361/21; 50361/19 : 1) Garaże Stare – elektrownia fotowoltaiczna o mocy 24,8 kW 2) Garaże Nowe - elektrownia fotowoltaiczna o mocy 18,6 kW 3) Stacja Kontroli Pojazdów – elektrownia fotowoltaiczna o mocy 12,4 kW. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: 1) dostawę oraz montaż instalacji opisanych powyżej wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej; 2) uruchomienie instalacji; 3) przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie oferowanych modułów fotowoltaicznych m.in.: certyfikatów potwierdzających zgodność z wymaganymi normami, kart katalogowych dotyczących modułów fotowoltaicznych, potwierdzających spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej; 4) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem instrukcji obsługi i karty przeglądów gwarancyjnych dla zainstalowanej instalacji i ich przekazanie użytkownikom; 5) usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym; 6) wykonanie corocznych przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym, z tym, że pierwszy przegląd po 12 miesiącach od odbioru instalacji, ostatni przegląd na 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji. Odnotowanie ww. przeglądów w karcie przeglądów gwarancyjnych. Jeżeli producent urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznych wymaga - dla zachowania ważności gwarancji - wykonania montażu lub sprawdzenia montażu, lub wykonania przeglądów gwarancyjnych przez przedstawiciela producenta lub autoryzowanego przez producenta instalatora - Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt zapewni udział takiej osoby w montażu i przeglądach. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja techniczna: Dokumentacja techniczna – system wytwórczy energii elektrycznej z wykorzystaniem elektrowni fotowoltaicznej – 3 szt. – odrębnie na każdy obiekt; Przedmiar robót – 3 szt. – odrębnie na każdy obiekt
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09331200-0

Dodatkowe kody CPV: 09332000-5, 45261215-4, 45000000-7, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 200000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SOON ENERGY POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleja Krakowska 22a
Kod pocztowy: 02-284
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 190035.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 190035.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 317191.17
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Data powstania: piątek, 17 lip 2020 14:17
Data opublikowania: piątek, 17 lip 2020 14:25
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 2205 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR