WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie nr 1 Wykonawcy do SIWZ na dostawę.

Dotyczy:Przetargu nieograniczonego na dostawę paliw- etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki.

Numer referencyjny: 333/4/18, w dniu 01.12.2018 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie:

Szanowni Państwo,

Po dokonaniu analizy zapisów SIWZ wraz z załącznikami, w tym także wzoru umowy, w imieniu firmy …………………………………………..., zwracam się z pytaniem:

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

*    0 zł netto za kartę nową,

* 10 zł netto za kartę zamienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.)

 

 1. W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność)?

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów w § 2 ust 2 w przypadku potwierdzania tankowania na karcie drogowej?

Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług dokonanie przez użytkownika kart paliwowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminala (dowodem wydania) albo pokwitowaniem.

Dowód wydania zawierający następujące informacje:

 • dokładny adres stacji paliw
 • nr karty, na którą dokonywana była transakcja
 • nr rejestracyjny samochodu
 • kwota do zapłaty
 • ilość wydanego paliwa
 • data i godzina transakcji

Dodatkowo informuję, że dokument nie zawiera imienia i nazwiska osoby dokonującej transakcji, a numer karty i nie są podpisywane przez posiadaczy kart, ani przez pracowników stacji paliw Wykonawcy. Dowód wydania jest systemowym  wydrukiem z terminala  na stacji paliw przy  akceptacji poprawnie wprowadzonego numeru PIN.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 4 ust 1 i 2 oraz § 5 ust. 1, gdyż nie mają zastosowania u Wykonawcy przy użyciu kart paliwowych, ponieważ nie ma stałych cen. Transakcje bezgotówkowe (sprzedaż paliw) przy użyciu kart paliwowych są dokonywane przez Wykonawcę w/g cen detalicznych brutto  (cena z pylonu) obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, pomniejszone o opust jeżeli Wykonawca go udzieli. Wykonawca proponuje następującą formę  zapisu: „Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy sprzedaż paliwa przy użyciu kart paliwowych odbywać się będą po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego opustu w wysokości … % za jeden litr paliwa liczonego od ceny brutto.”

 

 1. Czy istnieje możliwość odstąpienie od konieczności informowania Państwa o zmianie cen paliw ?. (wzór umowy § 5 pkt 3 )

Ze względu na uwarunkowania gospodarcze i rynkowe cena na stacjach paliw może ulec codziennej zmianie. Proponuję Państwu korzystanie z interaktywnej strony internetowej  …………………………………., która umożliwi monitorowanie i śledzenie na bieżąco cen paliw w sieci stacji. Dostęp do strony internetowej przekażemy niezwłocznie i bezpłatnie po podpisaniu umowy o korzystanie i używanie kart paliwowych.

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w § 5 ust 4 poprzez zmianę słowa: „marża”, na słowo: „rabat”?

 

 1. Czy istnieje możliwość zaakceptowania w § 6 ust 1) projektu umowy terminu płatności 21 dni od daty wystawienia faktury? Wykonawca proponuje również e-fakturę zamiast faktury papierowej. E-faktura jest zamieszczana na dedykowanym portalu, a powiadomienie o jej wystawieniu i możliwości pobrania jest wysyłane na adres mailowy Zamawiającego.

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w § 6 ust 2)? Wykonawca proponuje następujący zapis: „Dostawy paliw będą rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Faktura będzie uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  dodania w § 8 zdania, że całkowita odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za część Umowy, która nie została zrealizowana z winy Wykonawcy?

 

10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?

Data powstania: poniedziałek, 3 gru 2018 15:13
Data opublikowania: poniedziałek, 3 gru 2018 15:16
Data edycji: poniedziałek, 3 gru 2018 15:17
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 11768 razy
Ilość edycji: 2
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR