WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

na roboty budowlane.

Łomża, dnia 13.07.2018 r.

WORD 333/1/18

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży informuje, że przetarg nieograniczony na budowę placu manewrowo - egzaminacyjnego z układem komunikacji kołowej i pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową urządzeń infrastruktury technicznej z elementami  wyposażenia placu, budową dwóch wiat przystankowych, budową ogrodzenia, budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z doziemnymi instalacjami kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego, a także przebudową części istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi  przy ul. Zjazd w Łomży, jak również budową elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia sn 15kv oraz rozbiórką elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia sn 15kv przy ul. Zjazd w Łomży, został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

Zamawiający wykluczył Wykonawcę składającego ofertę nr 1, na podstawie art. 24 ust.1 pkt 19 w związku z art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), gdyż osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz Wykonawcy składającego ofertę nr 1, brała udział w przygotowaniu niniejszego postępowania, a Wykonawca pomimo wezwania z dnia 12 lipca 2018 r. nie udowodnił, że jej udział w przygotowaniu postępowania nie zakłóci konkurencji.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), ofertę Wykonawcy wykluczonego, uznaje się za odrzuconą.

 

Wobec powyższego, unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

OFERTA NR 1HALE Białystok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, 15-427 Białystok, ulica Lipowa 12/21.

·         Cena za wykonanie zamówienia:
  3.995.000,00 złotych brutto.

 

  • Warunki płatności:

Termin zapłaty wynagrodzenia - 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

  • Termin realizacji zamówienia – do 30 września 2018 r.

 

  • Długość okresu gwarancji – 60 miesięcy.

 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: piątek, 13 lip 2018 10:47
Data opublikowania: piątek, 13 lip 2018 10:49
Data edycji: piątek, 13 lip 2018 10:49
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 14965 razy
Ilość edycji: 2
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR