WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

SI WORD


Łomża: Dostawa jednolitego systemu teleinformatycznego dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy
Numer ogłoszenia: 351538 - 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, ul. Zjazd 21, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2167793, faks 086 2167793.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa jednolitego systemu teleinformatycznego dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa jednolitego systemu teleinformatycznego dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy, w tym: kompleksowe wdrożenie systemu w siedzibie WORD, dostarczenie Zamawiającemu oprogramowania zawierającego pytania egzaminacyjne umożliwiające prowadzenie części teoretycznej egzaminu na wszystkie kategorie prawa jazdy, zapewnienie szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę, a także udzielenie licencji na użytkowanie całości oprogramowania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 72.21.10.00-7, 72.26.30.00-6, 72.26.70.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 329040,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 404719,20


Oferta z najniższą ceną: 404719,20 / Oferta z najwyższą ceną: 404719,20


Waluta: PLN .ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający udzielił zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wobec istnienia obiektywnej podstawy do stwierdzenia, iż przedmiot zamówienia może podlegać wykonaniu wyłącznie przez Wykonawcę zaproszonego do negocjacji w ramach niniejszego postępowania. Powyższe wynika z faktu, iż § 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 995 z późn. zm.), obliguje Zamawiającego do dysponowania systemem teleinformatycznym zintegrowanym z systemem istniejącym w starostwach powiatowych, a obiektywnie uzasadnioną możliwość spełnienia tego wymogu zapewnić może jedynie Wykonawca zaproszony do udziału w postępowaniu.Data powstania: środa, 23 gru 2015 08:32
Data opublikowania: środa, 23 gru 2015 08:33
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 3104 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR