WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie Dostawa paliw

Łomża: Dostawa paliw - etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki.
Numer ogłoszenia: 334940 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży , ul. Zjazd 21, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2167793, faks 086 2167793.
Adres strony internetowej zamawiającego: word.4lomza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw - etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży usług obejmujących dostawę paliw: 40.000 dm3 etyliny bezołowiowej 95, 400 dm3 etyliny bezołowiowej 98, 30.000 dm3 oleju napędowego..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. 2. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, z którego wynikać będzie dysponowanie co najmniej jedną stacją paliw położoną w odległości do 5 kilometrów od siedziby ZamawiającegoIII.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty - w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 99
2 - termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury liczony w dniach - 1

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana ceny za 1 dm3 paliw - etyliny bezołowiowej 95, etyliny bezołowiowej 98 i oleju napędowego oraz łącznego wynagrodzenia w przypadku zmiany cen producenta. 2. Zmiana łącznego wynagrodzenia oraz zmniejszenie ilości paliw w zależności od potrzeb Zamawiającego nie więcej jednak niż o 20 %.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.word.4lomza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, ul. Zjazd 21, 18-400 Łomża, sekretariat, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2015 godzina 13:30, miejsce: Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łomży, ul. Zjazd 21, 18-400 Łomża, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08 grudnia 2015 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 gru 2015 13:43
Data opublikowania: wtorek, 8 gru 2015 13:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 3040 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR