WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów prawa jazdy kategorii B

Przewidywany czas trwania kursu: 4 - 6 miesięcy (uzależniony od wielu czynników),

Zajęcia mają się odbywać w weekendy w trybie hybrydowym.

Zajęcia teoretyczne on-line (wymagany sprzęt do połączenia głosowego i video przez internet).

Zajęcia praktyczne stacjonarnie w siedzibie WORD w Łomży oraz w wybranym  Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy.

Przeprowadzenie Kursu uzależnione jest od minimalnej liczby uczestników. Maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 15 osób.

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 1. złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łomży (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszeniowej” (karty zgłoszeniowe zawierające na rewersie Oświadczenie o spełnianiu wymagań przez Kandydata, będą dostępne na stronie internetowej WORD w Łomży oraz na spotkaniu organizacyjnym).
 2. wniesienie w terminach wskazanych przez Organizatora pełnej lub częściowej opłaty za Kurs (najpóźniej w dniu poprzedzającym I-szy Zjazd).
 3. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
 4. posiadanie przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B.
 5. ukończenie 23 lat.
 6. posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, wydanego na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami.
 7. posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
 8. dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków.
 9. nie bycie skazaną / skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za:

- przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

- przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

- przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

- prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

- przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub

- przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.*

*Należy okazać Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego: jeżeli ten uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.

Osoby zainteresowane muszą złożyć oryginał Karty zgłoszeniowej.

Opłaty za Kurs należy dokonać:

Na nr rachunku bankowego WORD w Łomży:

SBR Bank o/w Łomży

40 8769 0002 0550 1270 2000 0010

Tytułem: Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów 2024, imię i nazwisko, PESEL osoby uczestniczącej w kursie.

Terminy zjazdów luty - czerwiec.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.

Godzina zajęć teoretycznych równa się 45 minutom, a zajęć praktycznych – 60 minutom.

Uczestnictwo we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach kursu jest obowiązkowe.

Informacje tel. 86 216 77 93, e - mail: sekretariat@word.lomza.pl

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1206 z późn. zm.).
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 20 sty 2023 11:59
Data opublikowania: piątek, 20 sty 2023 12:01
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 3884 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR