WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów prawa jazdy kategorii B

Spotkanie organizacyjne osób zainteresowanych udziałem w ww. kursie odbędzie w poniedziałek 27 lutego br. o godz. 16.00 w siedzibie organizatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży przy ul. Zjazd 21, 18-400 Łomża ( I piętro, sala nr 2).

Przewidywany czas trwania kursu: 3 - 5 miesięcy (uzależniony od wielu czynników),

Zajęcia mają się odbywać w weekendy w trybie hybrydowym.

Zajęcia teoretyczne on-line (wymagany sprzęt do połączenia głosowego i video przez internet).

Zajęcia praktyczne stacjonarnie w siedzibie WORD w Łomży oraz w wybranym  Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy.

Koszt kursu kat. „B” uzależniony jest od liczby chętnych. Przeprowadzenie Kursu uzależnione jest od minimalnej liczby uczestników. Maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 15 osób.

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 1. złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łomży (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszeniowej” (karty zgłoszeniowe zawierające na rewersie Oświadczenie o spełnianiu wymagań przez Kandydata, będą dostępne na stronie internetowej WORD w Łomży oraz na spotkaniu organizacyjnym).
 2. wniesienie w terminach wskazanych przez Organizatora pełnej lub częściowej opłaty za Kurs (najpóźniej w dniu poprzedzającym I-szy Zjazd).
 3. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
 4. posiadanie przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B.
 5. ukończenie 23 lat.
 6. posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, wydanego na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami.
 7. posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
 8. dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków.
 9. nie bycie skazaną / skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za:

- przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

- przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

- przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

- prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie   działającego środka,

- przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub

- przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.*

*Należy okazać Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego: jeżeli ten uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.

Osoby zainteresowane muszą złożyć oryginał Karty zgłoszeniowej.

Opłaty za Kurs należy dokonać:

Na nr rachunku bankowego WORD w Łomży:

SBR Bank o/w Łomży

40 8769 0002 0550 1270 2000 0010

Tytułem: Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów 2023, imię i nazwisko, PESEL osoby uczestniczącej w kursie.

Terminy zjazdów marzec - lipiec.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.

Godzina zajęć teoretycznych równa się 45 minutom, a zajęć praktycznych – 60 minutom.

Uczestnictwo we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach kursu jest obowiązkowe.

Informacje tel. 86 216 77 93, e - mail: sekretariat@word.lomza.pl

Przyjmujemy też zgłoszenia na kurs uzupełniający dla egzaminatorów w zakresie kat. A, C i D.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1206 z późn. zm.).
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 20 sty 2023 11:59
Data opublikowania: piątek, 20 sty 2023 12:01
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1861 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR