WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin WR BRD w Białymstoku.

Regulamin Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 
§ 1.


Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwana dalej ,,Wojewódzką Ra-dą’’, koordynuje działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:

1) realizację programu Krajowej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

2) koordynację działań wszystkich jednostek mających bezpośredni i pośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

§ 2.


Wojewódzka Rada działa na terenie województwa podlaskiego, a jej siedzibą jest miasto Białystok.

§ 3.


1) Wojewódzka Rada działa kolegialnie, podejmując uchwały zwykłą więk-szością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości przeciwstawnych głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, Przewodniczą-cy Wojewódzkiej Rady może w imieniu Wojewódzkiej Rady podejmować decyzje jednoosobowo.
2) Posiedzenia Wojewódzkiej Rady zwołuje Przewodniczący.

3) Posiedzenia Wojewódzkiej Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.II. Organizacja wewnętrzna


§ 4.


W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą:

1) Przewodniczący – Wojewoda Podlaski
2) Zastępca Przewodniczącego – Marszałek Województwa, Wojewódzki Ko-mendant Policji,
3) Sekretarz – wskazany przez wojewodę
4) Członkowie Wojewódzkiej Rady wskazani przez wojewodę, zarząd woje-wództwa, zarządy powiatów, zarządy gmin, komendanta wojewódzkiego Poli-cji, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora właściwego oddziału terenowego Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, zarząd dróg wojewódz-kich, zarządy dróg powiatowych, wojewódzkiego kuratora oświaty.


III. Zakres działalności


§ 5.


Do zakresu działalności Wojewódzkiej Rady należy w szczególności:
1) opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeń-stwa ruchu drogowego,
3) zatwierdzanie planów wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
4) inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej,
5) współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami poza-rządowymi,
6) inicjowanie i ocena podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
7) inicjowanie działalności edukacyjno - informacyjnej,
8) analizowanie i ocena podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.


§ 6.


Do zakresu działań Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady należy:

1) kierowanie Wojewódzką Radą i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) przewodniczenie obradom Wojewódzkiej Rady,
3) zwracanie się do organów, których przedstawiciele są członkami Woje-wódzkiej Rady o przedstawienie:

- sprawozdań i informacji dotyczących realizacji zadań określonych w programach bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

4) przedstawienie przewodniczącemu Krajowej Rady coroczne (do końca stycznia) sprawozdania dotyczącego stanu bezpieczeństwa ruchu drogo-wego na terenie województwa podlaskiego oraz działań realizowanych w tym zakresie.


§ 7.


Do zakresu działań Zastępcy Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady należy:
1) zastępowanie Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady i przewodniczenie w razie potrzeby obradom Wojewódzkiej Rady,
2) Współpraca z Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady przy określaniu kie-runków działań w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego,
3) Współdziałanie z Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady przy opracowy-waniu wniosków wynikających z:

- sprawozdań i informacji dotyczących realizacji zadań określonych w programach bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

§ 8.


Do zakresu działań Sekretarza Wojewódzkiej Rady należy:

1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Wojewódzkiej Rady,
2) współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, któremu zo-stała powierzona obsługa Wojewódzkiej Rady.
3) Współdziałanie z członkami Wojewódzkiej Rady przy sporządzaniu pro-jektów regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowe-go,

§ 9.


Obsługę Wojewódzkiej Rady zapewnia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży.
Data powstania: wtorek, 15 maj 2018 15:25
Data opublikowania: wtorek, 15 maj 2018 15:25
Data edycji: wtorek, 15 maj 2018 15:25
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 916 razy
Ilość edycji: 1
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR