WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Hamownia silników pojazdów 4x4 !!!!

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy....
Hamownia siników Maha
Hamownia siników Maha

do nowo otwartej najnowocześniejszej hamowni silników pojazdów 4x4 firmy MAHA Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego w Łomży.

Zadzwoń już dziś - (086) 215 03 19 i umów się na badanie. Sprawdź siłę i sprawność swojego auta !!!

Hamownia oferuje:

Pomiar cią­gły
Pomiar dys­kretny
Symu­la­cja obcią­że­nia
Kon­trola ela­stycz­no­ści
Kon­trola tacho­grafu
Pakiet gra­ficzny

Pro­gram pomia­rowy:

pomiar mocy przy sta­łej pręd­ko­ści obro­to­wej, pręd­ko­ści km/h, sile pocią­go­wej

gra­ficzne i nume­ryczne przed­sta­wie­nie mocy na kołach, strat, mocy sil­nika oraz momentu obro­to­wego
wyświe­tla­nie do 3 pomia­rów w tle

moż­li­wość wyboru poszcze­gól­nych krzy­wych na moni­to­rze i wydruku

wyświe­tla­nie na moni­to­rze pręd­ko­ści obro­to­wej, tem­pe­ra­tury oleju, momentu obro­to­wego pod­czas pomiaru

prze­li­cza­nie mocy według norm DIN70020, EWG 80/1269, ISO 585, JIS D 1001, SAE J 1349 (opcja)
Symu­la­cja obcią­że­nia z gra­ficz­nym przed­sta­wia­niem wyni­ków:

stała pręd­kość obro­towa, siła pocią­gowa oraz pręd­kość km/h
symu­la­cja jazdy

Dane zewnętrzne:

duże moż­li­wo­ści zwią­zane z pomia­rem dodat­ko­wych para­me­trów pojazdu tj. ciśnienia doła­do­wa­nia, tem­pe­ra­tury oto­cze­nia, dane pobie­rane poprzez złą­cze OBD

moż­li­wość przed­sta­wie­nia na moni­to­rze 3 dodat­ko­wych para­me­trów oraz wydruku tj.: krzywa zady­mie­nia, war­tość współ­czyn­nika k oraz war­tość CO
moż­li­wość pod­łą­cze­nia do urzą­dze­nia ana­li­za­tora spa­lin MGT 5 oraz dymo­mie­rza MDO 2 LON (opcja)
moż­li­wość pod­łą­cze­nia urzą­dzeń do pomiaru zuży­cia paliwa firm Krupp/AIC

Gra­ficzne przed­sta­wia­nie wyni­ków pomiaru mocy oraz symu­la­cji obcią­że­nia:

moż­li­wość wyboru okre­ślo­nego punktu pomiaru i przed­sta­wie­nia war­to­ści nume­rycz­nych w danym punk­cie

pię­cio­krotny zoom pozwala na dokładną ocenę dowol­nego punktu krzy­wej

gra­ficzne przed­sta­wie­nie wyni­ków pomiaru
przed­sta­wie­nie punk­tów w któ­rych zostały prze­kro­czone war­to­ści gra­niczne

moż­li­wość nano­sze­nia na wykresy uwag w for­mie tek­stu

moż­li­wość prze­łą­cza­nia jed­no­stek po pomia­rze kW/PS/KM

Hamownie są urządzeniami służącymi do badania parametrów silnika (momentu obrotowego i mocy maksymalnej), choć tak naprawdę mierzony jest jedynie moment obrotowy, a moc oblicza się na podstawie zmierzonego momentu i prędkości obrotowej. Wyniki pomiarów są zależne od warunków atmosferycznych, dlatego oprogramowanie hamowni odnosi je do umownych warunków normalnych, które są definiowane przez różne normy. Najczęściej jest to norma DIN 70020, według której normalne warunki to temperatura 25° C i ciśnienie 1000 hPa. Norma nie precyzuje natomiast parametru wilgotności powietrza. Moc silnika może być badana wg innych norm, m. in. wg amerykańskiej SAE (moc silnika wg SAE jest od kilkanastu do 20% wyższa niż w przypadku pomiaru wg DIN, co wynika z faktu, że badana jednostka napędowa jest pozbawiona części osprzętu i układu wylotowego). Rzeczywisty pomiar wykonany wg tej normy jest możliwy właściwie tylko w warunkach hamowni silnikowej. W przypadku hamowni podwoziowej, można takie warunki pomiaru z pewnym przybliżeniem symulować wybierając stosowny algorytm obliczeń, uwzględniający odpowiednie współczynniki korekcji.

Data powstania: wtorek, 12 lip 2011 09:50
Data opublikowania: wtorek, 12 lip 2011 09:57
Data edycji: wtorek, 12 lip 2011 10:03
Opublikował(a): Maciej Borysewicz
Zaakceptował(a): Maciej Borysewicz
Artykuł był czytany: 83625 razy
Ilość edycji: 4
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR